CORONAMAATREGELEN: DRAAG EEN CHIRURGISCH MONDMASKER (geen stoffen) + NEEM GROTE BADHANDDOEK MEE

Algemene Voorwaarden

1) Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, les, workshop, aanbieding en transactie tussen Embodhi en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden

2) Verplichtingen van Embodhi

Embodhi staat ervoor in dat de begeleidingen, lessen, workshops en evenementen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig en professioneel vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.

Embodhi zal de klant op informeren van de aard en de omvang van de verschillende diensten, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s.

Embodhi zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de diensten.

Embodhi zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de de verschillende diensten naar behoren uit te kunnen voeren.

Embodhi voert geen diensten uit die buiten haar beroepscompetenties vallen.

3) Verplichtingen van de klant

De klant dient alle gegevens aan Embodhi te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de diensten.

De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Embodhi op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

4) Betaling

Embodhi vermeldt de prijzen van de diensten zichtbaar op de website. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd.

De klant dient indien vooraf gemeld, op voorhand te betalen voor speciale lessen/reeksen en evenementen of direct na de dienst(en) de betaling contant of via de Bancontact applicatie te voldoen.

5) Annuleringsvoorwaarden

Wanneer een klant minder dan 24u voor de aanvang van een dienst of evenement (exclusief vaste yogalessen) annuleert, zal het volledige bedrag worden ingehouden. De klant mag wel iemand in zijn plaats naar de afspraak sturen.

In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

6) Klachtenafhandeling

Heeft de klant een klacht over een dienst, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail (info@embodhi.be) en via de telefoon gemeld te worden bij Embodhi.

Embodhi moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

Is een klacht gegrond, dan zal Embodhi krediet verlenen om deel te nemen aan een volgende les of evenement, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

Komen Embodhi en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

7) Beschadiging, diefstal en gebeurtelijke ongevallen

Wanneer de klant meubilair, apparatuur, materiaal of producten tijdens een dienst beschadigt, dan heeft Embodhi het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen of diens verzekeringsinstelling aan te spreken.

Diefstal wordt door Embodhi altijd direct bij de politie gemeld.

Embodhi is niet verantwoordelijk voor beschadigingen door derden of diefstal in de panden waar de diensten plaatsvinden en is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de diensten georganiseerd door Embodhi.

Indien de klant een medische achtergrond heeft, dat belangrijk is bij de beoefening van yoga/pilates, de deelname aan een les of workshop of evenement, dient de klant dit steeds op voorhand te vermelden. Indien de les, workshop of eender andere activiteit gevaarlijk zou zijn voor de klant, dan behoud Embodhi het recht om de klant hiervan te informeren en aan te raden om niet deel te nemen. De klant blijft uiteindelijk altijd zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid.

8) Behoorlijk gedrag

De klant dient zich tijdens de diensten te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, heeft Embodhi het recht om de klant, zonder opgaaf van reden, de toegang tot de diensten georganiseerd door haar te weigeren.

9) Recht

Op elke overeenkomst tussen Embodhi en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.